online-shop    

Fråga & Svar

 

Nedan hittar du vanliga frågor som vi har besvarat efter bästa vetande. De är tänkta att ge information om blodigelbehandling i teori och praktik. Informationen som lämnas får definitivt inte betraktas som en ersättning för professionell rådgivning eller konsultation hos yrkesutbildade och godkända läkare. Innehållet på webbplatsen blutegel.de och svaren på de vanliga frågorna kan och får inte användas för att självständigt diagnostisera eller behandla åkommor.

Ämnesområden
Medicinsk behandling
Veterinärbehandling
Medicinsk behandling
Rättsliga aspekter av blodigelbehandling

 

Fråga:
Får jag utföra blodigelbehandling på tredje part även om jag inte har slutfört min yrkesutbildning som läkare eller som naturläkare?

Svar:
Nej. Enligt § 5 i den tyska lagen om naturläkare (Heilpraktikergesetz, förkortas HPG) döms alla personer som utövar medicin utan att ha behörighet och/eller licens i enlighet med § 1 i HPG till upp till ett års fängelse eller till böter.

 

Fråga:
Vad ska jag göra med blodiglarna som jag har använt för behandling?

Svar:
Destruera dem med hjälp av till exempel etylalkohol eller genom att frysa dem vid låga temperaturer på omkring -18°C i minst tolv timmar. Inom den kommersiella sektorn bör de om möjligt bortskaffas som organ och blodprodukter enligt avfallskod 18 10 02. Annars kan de bortskaffas som ej återvinningsbart restavfall i vattentäta, okrossbara behållare som är märkta med att de innehåller potentiellt smittförande material. Före det slutliga bortskaffandet kan de även förvaras i stängda burkar med vatten och stenar tills de dör en naturlig död, om det är att föredra.

 

Fråga:
Kan jag som privatperson få blodiglar i syfte att använda dem för behandling?

Svar:
Du kan få blodiglar utan recept, men de får endast säljas av apotekare.  På grund av riskerna i samband med blodigelbehandling bör ingen självbehandling genomföras. Om det visas upp ett intyg från den behandlande terapeuten kan blodiglarna också fås direkt från BBEZ uppfödningsanläggning för blodiglar i Biebertal.

 

Fråga:
Kan blodiglar användas en andra gång?

Svar:
Nej. Enligt regler och föreskrifter för läkemedel är det av kvalitets- och säkerhetsskäl inte tillåtet att använda blodiglar som redan har använts en gång innan.

 

Fråga:
Finns det också kvalitets- och säkerhetsrisker om blodiglarna används en gång till på samma person?

Svar:
När blodiglar en gång har intagit tillräckligt med blod kommer de inte att bita igen på minst tre månader. Att under den tiden förvara blodiglar i behållare under konstgjorda förhållanden ökar deras kontaminering med sjukdomsalstrande ämnen. Följaktligen finns det en rejäl risk för sekundärinfektion hos patienten.
 

Att hålla och sköta blodiglar före användning

 

Fråga:
Hur länge efter leveransen bör blodiglar förvaras före behandlingen?

Svar:
Den optimala metoden är att förvara blodiglarna på ett lugnt ställe vid måttlig temperatur i minst två dagar innan behandlingen, för att låta dem återhämta sig från den stress som orsakas av transporten.

 

Fråga:
Hur länge kan jag förvara blodiglar på min mottagning innan jag använder dem för behandling?

Svar:
Hur länge de kan förvaras beror huvudsakligen på förvaringsförhållandena. Om blodiglarna hålls i en stängd behållare med lämpligt vatten och små stenar (ungefär fem blodiglar per liter), bör man inte förvara dem längre än två till högst fyra veckor. Förvaringen av blodiglar under konstgjorda förhållanden i behållare leder nämligen till att blodiglarnas kontaminering med bakterier ökas, och således ökas risken för sekundärinfektion hos patienten betydligt. Om de förvaras på ett lämpligt sätt och det tas hänsyn till dessa och andra problem, kan denna period förlängas avsevärt. Du kan fråga BBEZ direkt om råd avseende tekniska och andra detaljer.

 

Fråga:
Är det möjligt att hålla blodiglar i kranvatten?

Svar:
Det beror i hög grad på kranvattnets kvalitet. I Tyskland kloreras ledningsvatten sporadiskt. Blodiglar dör av jämförelsevis små mängder klor i vatten. Dessutom bör vattnet inte heller innehålla för mycket kalcium (total hårdhet < 8 dH (tysk hårdhetsgrad), vilket motsvarar hårdhetsområde 1 låg; pH < 7). Därför rekommenderar vi att använda rent destillerat vatten (finns att köpa i handeln som batterivatten), i vilket man bör tillsätta 0,5 gram havssalt per liter (ungefär en nypa). Det rena destillerade vattnet måste också vara helt fritt från sjukdomsalstrande ämnen.

 

Behandling

 

Fråga:
Hur länge pågår sekundärblödningen?

Svar:
Normalt pågår sekundärblödningen i ungefär åtta till tjugofyra timmar.

  

Fråga:
I ett fall var sekundärblödningen efter ett blodigelbett extremt stark, den pågick speciellt länge, och blodigeln hade lossnat fet och full mycket snabbt. Vad var orsaken till detta?

Svar:
Det kan antas att blodigeln hade placerats direkt över en blodåder som låg direkt under huden. Var särskilt försiktig när du applicerar blodiglar på armar och ben. Det exakta stället för applicering bör bestämmas och markeras tydligt när patienten är i stående ställning, eftersom blodådrorna då är fyllda till max, vilket hjälper att undvika att applicera en blodigel direkt över en blodåder.

  

Fråga:
Gör blodigelbett ont?

Svar:
Smärtförnimmelsen som följer av ett bett är mycket individuell, och beror på stället för bettet. Vanligen berättar patienter om en smärtförnimmelse som är jämförbar med svedan orsakad av brännässlor eller myggbett.

 

Fråga:
Är de kunskaper som förmedlas i svaren som ges här tillräckliga för att kunna genomföra blodigelbehandling?

Svar:
Nej. Dessa frågor och svar tjänar endast till att förmedla några grundläggande fakta. Grundlig utbildning och introduktion i teori och praktik avseende blodigelbehandling är en oumbärlig förutsättning för framgångsrik behandling.

 

Fråga:
Flyttar blodiglarna på sig medan de suger?

Svar:
Ibland flyttar blodiglarna lite på sig, men deras sugkopp framtill sitter fast på bettstället tills de har slutat att suga blod. Efteråt faller de av eller kryper bort, men de kommer inte att bita en andra gång.

 

Fråga:
Efter behandlingen börjar såret att klia. Vad kan jag göra för att förhindra det?

Svar:
Patienter berättar ofta om klåda, som känns ganska intensivt hos en del. Kliande orsakar ofta sekundärinfektioner och bör absolut undvikas. För att minska klådan kan du klappa lätt på såret. Följande behandlingar kan också vara till nytta: För yttre användning: Fenistil®-gel, förband med kvarg (ostmassa), alkoholkompresser. I tablettform: Apis eller Ledum, antihistaminer om det är indicerat, Spenglersan®-kolloid G.

 

Fråga:
Varför och under vilka omständigheter blir bettställena blåa?

Svar:
Den blåaktiga färgen orsakas av hematom som har bildats som följd av blodigelsalivens koagulationshämmande effekt i kombination med det höga sugtryck som utövas av blodigeln på känslig hud.

 

Möjliga biverkningar

 

Fråga:
Bettstället är inflammerat och rött, det kliar starkt och området kring bettet (i de flesta fall på armar och ben) är svullet och spänt. Vad är orsaken till detta och vilka åtgärder är förnuftiga?

Svar:
Möjligtvis är detta lokala reaktioner på blodigelns bakterie Aeromonas och/eller så är det allergiska reaktioner. Särskilt när blodiglar har använts nedanför ljumsken eller på armen är det ytterst viktigt att låta respektive extremitet vila efteråt, genom att hålla den i upphöjt läge så mycket som möjligt under ungefär tre dagar. Dessutom bör kalla kompresser läggas på såren så snart som möjligt efter det att blödningen har slutat. Om dessa åtgärder samordnas på ett lämpligt sätt och genomförs konsekvent, kan allvarliga lokala biverkningar ofta förebyggas på förhand.  Möjliga åtgärder som kan vidtas: Hålla extremiteten i upphöjt läge, kalla förband, lokalt och invärtes bruk av antihistaminer (Fenistil®, Ceterizin i hög dosering); i den mån det är indicerat dessutom högdoserade enzympreparat, de homeopatiska substanserna Apis eller Ledum. Håll dig i varje fall lugn! Symtomen avtar för det mesta efter några dagar.

 

Fråga:
Kan infektionssjukdomar överföras genom bettet av den medicinska blodigeln?

Svar:
Eftersom blodiglar endast får användas en gång, är en överföring av patogener för människa i princip omöjlig.

 

Fråga:
Efter en blodigelbehandling är regionala lymfknutor svullna. Hur kommer detta sig och vad kan man göra åt det?

Svar:
Först och främst är det inte alls farligt med sådana regionala lymfknutor som svullnar. Sekret från blodiglar ökar lymfflödet, vilket ibland kan orsaka stockning vid dessa "gränsposter". Svullnaderna måste inte nödvändigtvis behandlas, eftersom de i regel avtar av sig själv utan medicinsk behandling. Det är också möjligt att ordinera naturmedicin för lymfbehandling (t.ex. Lymphdiaral® för både invärtes och utvärtes bruk) för att påskynda avtagandet av dessa ofarliga svullnader.

 

Fråga:
Blodigelbetten syns fortfarande efter flera månader. Vad kan göras åt det?

Svar:
Små områden med permanent avpigmentering kan finnas kvar direkt på bettstället. Om patienten har en sådan benägenhet, kan även keloider bildas. Ofta kan Keloid-Gel/Wala® hjälpa. Den behandlande terapeuten måste på förhand informera patienterna om den här sekundäreffekten. Försiktighet bör iakttas om blodiglar måste appliceras i ansiktet.

 

Fråga:
Finns det risk för att det blir kvar ärr efter betten?

Svar:
Små ärr kommer att finnas kvar, men beroende på hudtyp blir de mestadels omärkliga efter en period på ungefär sex månader.

 

Fråga:
Är det möjligt att bettet blir infekterat?

Svar:
Om blodiglar används på rätt sätt förekommer lokala infektioner med blodigelns symbiont Aeromonas, som i princip är möjliga, sällan (primärinfektion). Dessa är i så fall vanligen oproblematiska. För att förhindra detta, bör man se till att inte klämma blodigeln eller på annat sätt påverka den så att den kräks (t.ex. genom att tillsätta för mycket salt för att få den att lossna). I sällsynta fall blir såret infekterat med yttre bakterier (sekundärinfektion) som kan finnas på blodigelns skinn om den har förvarats under ogynnsamma förhållanden under en längre tid och inte har blivit tvättad före behandlingen. Ibland är efterföljande sekundärinfektioner en följd av att yttre bakterier har kommit in i såret genom kliande av bettstället. Åtgärder som kan vidtas: Rivanolbäder® och i den mån det är indicerat tredje generationens cefalosporinantibiotika.

 

Möjliga kontraindikationer

 

Fråga:
Kan jag utföra blodigelbehandling på en patient som tar Aspirin?

Svar:
Ja, men intaget av salicylsyrapreparat bör avbrytas tre dagar innan behandlingen och får först återupptas på andra dagen efter blodigelbehandlingen. Vad avser avbrottet i användningen av Aspirin är det absolut nödvändigt att rådgöra med din respektive läkare.

 

Fråga:
Är det nödvändigt att ta hänsyn till patientens aktuella blodstatus innan blodigelbehandlingen påbörjas?

Svar:
Absolut. Dels för att upptäcka en eventuell blodbrist, dels för att fastställa antalet blodiglar som ska användas, vilket är beroende av antalet röda blodkroppar och järnhalten i blodet. Håll i minnet att blodförlusten som orsakas av blodigeln kan uppgå till fyrtio milliliter.

 

Användning inom veterinärmedicin
Blodigelbehandling
 

Fråga:
Vad kan man göra för att säkerställa att blodiglar kommer att bita vid låga temperaturer?

Svar:
Det här problemet uppstår för det mesta under vintern när större djur behandlas. Det säkraste sättet är att använda en infraröd lampa som är tänd under hela tiden som blodigelbehandlingen pågår. Drag bör undvikas. Före blodigelbehandlingen måste de områden där blodiglar ska appliceras behandlas med särskilda metoder för att öka blodcirkulationen. Åtgärderna omfattar hydroterapeutiska behandlingar med varmt vatten och heta kompresser, samt att gnugga respektive hudområde och andas på det osv.

 

Fråga:
Är det nödvändigt att ta bort djurets hår innan man börjar med blodigelbehandlingen?

Svar:
Området som ska behandlas måste vara fullständigt fritt från hår. Även den minsta hårstump kan göra att blodiglarna inte biter.

 

Fråga:
Ska såret läggas om?

Svar:
På veterinärmottagningar för små djur är det tillrådligt att lägga om såret, främst av hygieniska skäl. När det gäller större djur är detta oftast inte möjligt. Eftersom sekundärblödningen är jämförelsevis föga intensiv, behöver man inte räkna med några komplikationer, men efterföljande observation rekommenderas.

 

Fråga:
Vilken storlek på blodiglar bör väljas, och hur många blodiglar kan appliceras?

Svar:
Storlek och antal beror på patientens vikt och följaktligen på mängden av patientens blod. Därför bör endast specialutbildade och erfarna terapeuter utföra blodigelbehandling.

 

Fråga:
Finner sig djur normalt i blodigelbehandlingen utan att bli irriterade?

Svar:
Varken små eller stora djur har några problem med blodigelbehandling. Det förmodas att djur accepterar blodigelbett som någonting helt naturligt.

  

Fråga:
Hur ofta kan blodigelbehandling upprepas?

Svar:
Det beror helt och hållet på indikationernas omfattning, på djurets storlek och på resultatet av de första behandlingarna. Som regel kan blodigelbehandling upprepas efter tre till fem dagar. Om behandlingen inte har gett något resultat efter det andra behandlingstillfället, är det dock tillrådligt att senast då avbryta behandlingen. I det här sammanhanget bör det påpekas än en gång att endast erfarna terapeuter bör betros med att utföra blodigelbehandling.

 

Fråga:
Är sekundärblödningen hos djur jämförbar med sekundärblödningen hos människor?

Svar:
Genom observation har vi sett att sekundärblödningen hos djur ofta pågår under en mycket kortare tid än hos människor. Efter fyra till sex timmar upphör blödningen. Undantag från denna regel kan dock förekomma.

 

Fråga:
Hur många blodiglar bör hållas redo för en behandling?

Svar:

När de har att göra med djur kan blodiglar ibland bli lite kräsna. Det är därför att rekommendera att hålla redo ungefär dubbelt så många som behövs.